Danh mục

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

Thức ăn cá nhiệt đới

197.000 350.000 

Hikari-Cichlid-Sinking-Cichlid-Excel-342g

135.000 176.000 

Hikari-Cichlid-Cichlid-Gold-Sinking-342g

49.000 123.000