WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA HIKARI. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

I/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng:

Khi sử dụng Website https://thucancakoihikari.com/ của HIKARI, Quý khách hàng đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. HIKARI có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị:

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin các sản phẩm/dịch vụ của HIKARI đến với Quý khách hàng.

3. Miễn trừ trách nhiệm:

HIKARI từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị. Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng HIKARI, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

(1) sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) đăng ký nhận thư điện tử;

(4) HIKARI có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;

(5) Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây.

4. Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành:

5. Quyền sở hữu trí tuệ:

Website này và mọi nội dung được xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM SAKI HIKARI NHẬT BẢN. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho HIKARI và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của HIKARI.

6. Điều chỉnh và sửa đổi:

HIKARI bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

7. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp:

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

II/ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Dưới đây là một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Khách hàng và HIKARI để điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện bởi HIKARI. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp, các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ được ưu tiên áp dụng. Một Chấp nhận Báo giá đảm bảo rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Hợp đồng này.

1. Định nghĩa và giải thích:

Trong Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

(1) “Báo giá” có nghĩa là một báo giá được gửi bởi HIKARI cho Khách hàng và/hoặc thông tin được hiển thị trên Website.

(2) “Chấp nhận Báo giá” có nghĩa là việc Khách hàng chấp nhận Báo giá. Việc chấp nhận này được thể hiện qua các hình thức bằng văn bản hoặc bằng lời nói, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, fax, điện thoại và các kênh truyền thông xã hội, trong đó Khách hàng chỉ định HIKARI để thực hiện Dịch vụ.

(3) “Sản phẩm/Dịch vụ” có nghĩa là các sản phẩm/dịch vụ được chỉ định trong Báo giá và/hoặc thông tin được hiển thị trên Website.

(4) “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh hoặc cơ quan đại diện của họ đã chấp nhận một Báo giá của HIKARI.

(5) “Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào khác ngoài Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ ở Việt Nam.1

(6) “Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành” có nghĩa là các tài liệu/Dịch vụ được tạo ra bởi việc tiến hành Dịch vụ, đã hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao/cung cấp cho Khách hàng;

(10) “Website” có nghĩa là các trang web chính thức của HIKARI tại thucancakoihikari.com/.

2. Báo giá và giao hàng/cung cấp dịch vụ:

(1) HIKARI có quyền sửa đổi Phí và/hoặc Ngày giao hàng/cung cấp dịch vụ dự kiến được nêu trong Báo giá sau khi nhận yêu cầu của Khách hàng và xem xét các điều kiện liên quan đến việc cung cấp dịch vụ một cách đầy đủ cuối cùng. Khách hàng sẽ được thông báo bởi HIKARI bất kỳ sửa đổi nào và không có công việc nào được thực hiện bởi HIKARI mà không có sự chấp nhận của Khách hàng về bất kỳ sự khác biệt nào với Báo giá ban đầu.

(2) Trừ khi có quy định khác trong Báo giá, Phí trong Báo giá đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng.

(3) Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành CHỈ được bàn giao dưới dạng điện tử và qua email dưới dạng tệp đính kèm hoặc liên kết tải xuống từ trang lưu trữ của bên thứ ba (ví dụ: Google Drive, Dropbox,…), trừ khi có quy định khác trong Báo giá. Bất kỳ yêu cầu bàn giao nào của Khách hàng dưới dạng bản cứng (như giấy, đĩa CD, DVD. . . ) và qua đường bưu điện sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian và sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

(4) Thời gian hoàn thành việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn Thành dự kiến chỉ có hiệu lực sau khi đã được xác nhận rõ ràng bằng văn bản bởi HIKARI cho Khách hàng và được tính theo Ngày làm việc.

(5) Trong trường hợp chậm thực hiện việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành, HIKARI  sẽ thông báo cho Khách hàng về các lý do và được quyền gia hạn đủ thời gian để hoàn thành công việc. Trong trường hợp HIKARI không đạt được thời gian gia hạn, Khách hàng sẽ có quyền đàm phán để giảm Phí một cách phù hợp hoặc chấm dứt Hợp đồng.

3. Chỉ dẫn của Khách hàng:

(1) Khi yêu cầu một Báo giá, Khách hàng có thể cung cấp cho HIKARI bất kỳ chỉ dẫn hoặc đòi hỏi đặc biệt nào đối với Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành, nếu không HIKARI sẽ cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ theo các thông lệ và thủ tục chuẩn của HIKARI bao gồm các thông lệ và thủ tục được mô tả trên Website tại thời điểm Báo giá được gửi cho Khách hàng.

(2) Tùy thuộc vào từng loại Sản phẩm/Dịch vụ, HIKARI có các yêu cầu cụ thể đối với chỉ dẫn và/hoặc thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trước khi thực hiện việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ. Tất cả chỉ dẫn của Khách hàng bắt buộc phải được gửi đến HIKARI bởi Khách hàng một cách kịp thời, đầy đủ, phù hợp.

(3) HIKARI sẽ được quyền xem như tất cả Tài liệu, Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng là sự thể hiện chính xác của thông tin và dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cho việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ.

4. Thanh toán:

(1) Khách hàng sẽ thanh toán cho HIKARI tất cả các khoản Phí áp dụng cho các Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp, thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, thông qua ứng dụng Momo hoặc tiền mặt, với tất cả các chi phí thanh toán (bao gồm phí ngân hàng, kể cả ngân hàng người gửi, ngân hàng trung gian và ngân hàng người nhận, phí trung gian ứng dụng Momo, phí của bên thứ ba là trung gian thanh toán bất kỳ) sẽ do Khách hàng chịu.

(2) Khách hàng thực hiện việc thanh toán trước 100% đối với tất cả các Sản phẩm/Dịch vụ mà khách hàng yêu cầu HIKARI cung cấp.

Định kỳ, HIKARI sẽ tiến hành trích xuất tài khoản, thực hiện việc đối soát với bên Trung gian thanh toán để tiến hành hạch toán doanh thu phù hợp với quy định của pháp luật.

(3) Trong trường hợp có khác biệt về Phí, vui lòng thông báo với HIKARI trong vòng 03 (ba) ngày sau khi nhận được hoá đơn hoặc hóa đơn sẽ được coi là hợp lệ.

(4) Trong trường hợp HIKARI cần đến dịch vụ của một công ty luật, luật sư, hoặc cơ quan thu nợ để thực thi việc thu các khoản Phí còn thiếu/phát sinh từ Khách hàng thì Khách hàng đồng ý thanh toán cho HIKARI toàn bộ chi phí và hoa hồng phải trả cho công ty luật, luật sư, cơ quan thu nợ đó.

(5) Hoàn tiền:
Trường hợp do lỗi phát sinh từ việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ của HIKARI khách hàng sẽ được xem xét hoàn tiền đã thanh toán hoặc được yêu cầu HIKARI cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ khác thay thế.

– Điều kiện hoàn trả: HIKARI sẽ chỉ hoàn tiền cho khách hàng khi:

(i) HIKARI xác nhận lỗi trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ và

(ii) Nhận được yêu cầu hoàn tiền của Khách hàng.

Yêu cầu hoàn tiền phải bao gồm: Mã Báo giá, số hóa đơn và ngày hóa đơn, lý do yêu cầu hoàn tiền và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận số tiền bồi hoàn.
– Thời hạn hoàn trả: trong vòng 07 (bảy)ngày, kể từ ngày cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành hoặc từ ngày HIKARI nhận được yêu cầu hoàn tiền của khách hàng. Tuy nhiên, yêu cầu hoàn tiền có thể mất đến 02 (hai) tuần để điều tra và xử lý. Phản hồi sẽ được gửi cho Khách hàng sau khi HIKARI  xác định có phát sinh trách nhiệm hoàn tiền hay không. Nếu có, HIKARI sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản và thông báo phương thức thanh toán sẽ được sử dụng để hoàn trả số tiền đã thanh toán.
– Phương thức hoàn trả: Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng hoặc bằng phương thức do thỏa thuận của 02 bên.
– Chi phí cho việc hoàn trả: HIKARI chịu chi phí cho việc hoàn trả đối với những lỗi phát sinh của mình trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

5. Chấm dứt hợp đồng:

(1) HIKARI có quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ do kết quả của việc Khách hàng vi phạm Hợp đồng. Trong trường hợp đó, Khách hàng không được hoàn trả Phí và phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt Hợp đồng.

(2) Trong trường hợp Khách hàng muốn chấm dứt Hợp đồng mà không có bất kỳ vi phạm nào trước đó bởi HIKARI thì Khách hàng phải chịu mọi khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt.

(3) Nếu HIKARI vi phạm Hợp đồng, Khách hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng với HIKARI và hủy bất kỳ đơn hàng đã được đặt nào.

6. Bảo mật thông tin:

(1) “Thông tin Bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin, tài liệu, bí quyết và dữ liệu độc quyền nào do một bên tiết lộ với bên còn lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành), và không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà (a) thuộc phạm vi công cộng; (b) bên còn lại đã biết trước khi nhận được thông tin đó; (c) nhận được từ bên thứ ba một cách thiện chí vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày bên còn lại nhận được thông tin đó; (d) theo yêu cầu của pháp luật phải tiết lộ bởi bên còn lại;

(2) Các bên công nhận tính bí mật của Thông tin Bí mật.

(3) Không bên nào được tiết lộ bất kỳ Thông tin Bí mật nào, trừ trường hợp: (i)cho giám đốc, nhân viên, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong phạm vi cần thiết để thực hiện Hợp đồng; (ii)với sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại; hoặc là (iii) cho chuyên gia tư vấn của mình.

III/ TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN:

1. Phạm vi áp dụng:

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng đặt hàng trực tuyến tại Website. Khi sử dụng chức năng để đặt hàng, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

2. Điều kiện sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến:

Tính năng đặt hàng trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng đặt hàng trực tuyến.

Tính năng đặt hàng trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách hàng tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên, nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

Quý khách hàng phải khẳng định và bảo đảm rằng Quý khách hàng đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo quy định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách hàng chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin đặt hàng.

3. Quy định giá và các khoản phí:

Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm thuế, phí mà Quý khách hàng phải trả. Ngoài ra, HIKARI không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh theo chính sách của ngân hàng phát hành thẻ, trung gian thanh toán (Nếu khách hàng lựa chọn chức năng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán).

4. Các quy định khác:

HIKARI hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ liên quan. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp tại HIKARI phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp hàng hóa/dịch vụ bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật. Khách hàng tham gia giao dịch, mua bán với HIKARI được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên.

HIKARI đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch. Giá bán sản phẩm/ cung cấp dịch vụ được niêm yết tại website là giá bán chính thức được HIKARI đưa ra cho Khách hàng tham khảo và giao dịch thông qua website hoặc tại trụ sở HIKARI. HIKARI  có thể thay đổi giá bán sản phẩm/cung cấp dịch vụ trên hoặc ngưng bán/cung cấp một hay nhiều sản phẩm/dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán).

5. Nghiêm cấm sử dụng:

Quý khách hàng không được phép sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến để đặt hàng trái phép, đặt khống với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.

Quý khách hàng không được phép. Sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến cho các hành động trái pháp luật. Sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến để gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người khác; Sử dụng các phương tiện khác để giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin trong trường hợp Quý khách hàng không thể sử dụng được tính năng đặt hàng trực tuyến. HIKARI bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách hàng mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách hàng đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.

IV/ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO BỊ THU THẬP VÀ TẠI SAO THU THẬP

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

V/ DỰ LIỆU CỦA BẠN TỒN TẠI BAO LÂU

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

VI/ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

HIKARI cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin được thu thập thông qua website thucancakoihikari.com sẽ giúp chúng tôi:

Để được hỗ trợ trực tuyến tại thucancakoihikari.com, quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng nhập/đăng ký tài khoản. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số link (liên kết) click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến thucancakoihikari.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào website thucancakoihikari.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

thucancakoihikari.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách hàng dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách hàng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách hàng đăng ký nhận email thông báo. Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài, trong bất kỳ trường hợp nào.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

(i)Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(ii)Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(iii)Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên thucancakoihikari.com khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên hệ thống của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập nêu trên hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ: số 1 Dương Văn Dương, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam. Hotline: +84 96 298 0863 Email hỗ trợ: hikaripetfood@gmail.com – Website: https://thucancakoihikari.com/

5. Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết (website’s links) thích hợp mà chúng tôi cung cấp trên Website hoặc thông qua hotline hỗ trợ trực tuyến +84 96 298 0863.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng gửi khiếu nại đến email hoặc gọi điện thoại tới số hotline +84 96 298 0863 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng

(1) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Khi Quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi (Thông qua tổng đài hỗ trợ trực tuyến, messenger, hotline hoặc tại trực tiếp tại trụ sở), Khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, thucancakoihikari.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể.

Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như các trường hợp quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác… Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên quý khách không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Vì vậy, thucancakoihikari.com cũng khuyến cáo quý khách nên bảo mật các thông tin liên quan (Không nhấn vào các đường link rác gửi về tin nhắn riêng). Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất tài khoản đăng nhập messenger, tài khoản đăng ký hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

(2) Cam kết bảo mật thông tin thanh toán

thucancakoihikari.com đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh toán của Quý khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website thucancakoihikari.com bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các Mạng lưới của các ngân hàng liên kết của chúng tôi. Quý khách chỉ đưa cho chúng tôi hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi hoặc sự cố phát sinh liên quan để cùng phối hợp với các đơn vị Ngân hàng/trung gian thanh toán liên kết cũng như cơ quan chức năng giải quyết.